Mentaltalk Logo

Vedtægter for foreningen
Mental Talk

Vedtaget på generalforsamlingen den 30. november 2023

§1

Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Foreningen Mental Talk.

1.2 Foreningens adresse er til for tiden siddende Forperson.

§ 2

Formål

2.1. Mental Talk har som formål at styrke den aktuelle debat og forståelse for den

betydning som arbejdet med mental sundhed har for samfundet og det enkelte

menneske – både lokalt, regionalt og nationalt.

§ 3

Ambition

3.1. Mental Talks ambition er at bryde tabuer om mental sundhed, at være talerør for

mennesker, der har psykiske og sociale udfordringer inde på livet og at skabe en

bevægelse der deler inspiration, viden og skaber nye fællesskaber.

§ 4

Medlemmer

4.1 Enhver person, virksomhed, institution, organisation eller lignende kan optages som

medlem af Foreningen, hvis medlemmet støtter op om foreningens formål.

4.2 Medlemmer betaler ikke kontingent, men kan bidrage gennem økonomisk støtte

indenfor forskellige kategorier.

4.3 Hvis et medlem ikke lever op til foreningens formål, meddeles dette skriftligt af

forpersonen og medlemmet udmeldes med det samme af foreningen.

§ 5

Organisationens opbygning og ledelse

5.1 Mental Talk består af en arbejdende bestyrelse. Bestyrelsen varetager den

overordnede strategiske ledelse og er ansvarlig for implementering af besluttede

strategiske aktiviteter.

Bestyrelsen er på 4 personer med til hver tids nødvendige kompetencer for at drifte

og udvikle organisationen. Bestyrelsen vælges af medlemmerne og Forpersonen

udpeges af bestyrelsen.

Bestyrelsen, skal til enhver tid være sammensat således, at den har komplementære

kompetencer, der modsvarer foreningens behov og udvikling.

Bestyrelsesmedlemmerne er forpligtet til at bidrage i en 2-årige periode.

5.2 Bestyrelsen holder mindst 3 møder om året, og Forpersonen skal sørge for, at

bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Forpersonen skal indkalde

bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, eller revisor fremsætter begæring herom.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer

deltager i mødet.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i

disse vedtægter. Forpersonens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende.

Viceforpersonen træder i Forpersonens fravær i enhver henseende i Forpersonens sted.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen

af sit hverv.

5.3 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem

foreningen og den pågældende selv, eller søgsmål mod den pågældende selv, eller om

aftaler mellem foreningen og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig

interesse, der kan være stridende mod foreningens.

§6

Tegning og hæftelse

6.1 Foreningen tegnes af Forpersonen og Viceforpersonen.

6.2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Der påhviler ikke

foreningens medlemmer nogen hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

§7

Årsrapport

7.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

7.2 Inden 4 måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen i

overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport

bestående af en ledelsesberetning, et årsregnskab med resultatopgørelse, balance og 

noter.

7.3 Bestemmelserne i årsregnskabsloven finder anvendelse med de fravigelser og tilpasninger,

der er en følge af foreningens status som forening.

§8

Revision

8.1 Den i 7.1 nævnte årsrapport skal revideres af foreningens revisor.

8.2 Den af revisor reviderede og af bestyrelsen underskrevne årsrapport forelægges

medlemmerne til godkendelse på generalforsamlingen én gang om året.

§9

9.0 Generalforsamling afholdes i 1. kvartal og denne indkaldes senest 6 uger før.

9.1. Dagsorden på generalforsamlingen er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af beretning

4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

5. Indkomne forslag

6. Forelæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent for det følgende

år.

7. Valg af bestyrelsesposter og suppleanter

8. Valg af revisor

9. Evt.

Ændring af vedtægter og opløsning

9.1 Forslag om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kan kun

behandles, når forslag herom er optaget på dagsorden for generalforsamlingen, og skal

for at få gyldighed vedtages på mødet med mindst 2/3 flertal af de tilstedeværende

medlemmer.

9.2 Opløsning sker efter aktieselskabslovens regler om likvidation, og et eventuelt overskud

udloddes af likvidator i overensstemmelse med det i 2.1 nævnte formål og efter

bestyrelsens indstilling.